Profesionálny predajca pneumatík s 30 ročnou históriou.

Hľadať

Pavel Vyletel-Probat,Štefánikova 25,963 01 Krupina

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 52 až § 54 a § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predajňou Pavel Vyletel-PROBAT,Štefánikova 25, 963 01 Krupina,IČO: 30 450 781, (ďalej len prevádzka) registrovnej na Okresnom úrade vo Zvolene reg.číslo:605-513, v súlade s predmetom jej činnosti. Je záväzný pre prevádzku Probat ako predávajúceho a kupujúceho ako zákazníka (zákazník ďalej v texte aj „spotrebiteľ“). Osobným prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.
 2. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené
 3. Pneumatikou sa rozumie plášť, duša a vložka na Technické parametre pneumatík sú súčasťou vydávaných katalógov a vychádzajú z platných slovenských a medzinárodných noriem. Na každom plášti je okrem predpísaných popisov uvedený výrobca a zakódovaný dátum výroby s údajom týždňa a roku výroby.

 

Článok II

Zodpovednosť za vady

 1. Prevádzka PROBAT zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá prevádzka PROBAT za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá spoločnosť PROBAT za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia
 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá prevádzka PROBAT za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné
 3. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie
 4. Zistené zjavné vady je zákazník povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti PROBAT
 5. Spoločnosť PROBAT nezodpovedá za vady ak:
  • zákazník spôsobil vadu tovaru sám,
 • zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 • boli porušené ochranné plomby na tovare,
 • boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí, sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
 • vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 • boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
 • vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

 

Článok III

Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto
 2. Ak ide o použitú vec, zákazník a spoločnosť PROBAT sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
 4. Prevádzka PROBAT nie povinná vydávať záručné listy. Na žiadosť zákazníka je prevádzka PROBAT povinná poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe. V prípade ak nebude zákazníkovi záručný list vydaný, prevádzka PROBAT vybaví reklamáciu na základe dokladu o kúpe.
 5. Prevádzka PROBAT je povinná vydávať záručné listy v prípade ak na výrobok výrobca, alebo prevádzka PROBAT poskytuje záručnú dobu dlhšiu ako 24

 

Článok IV

Plynutie záručnej doby

 1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej
 3. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom.
 4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť

PROBAT je povinná vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 1. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Článok V

Vady odstrániteľné

 1. Prevádzka PROBAT alebo ňou poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Ak prevádzka reklamáciu neuzná do 30 pracovných dní, výrobok zašle na vlastné náklady na odborné posúdenie, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzka PROBAT je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým prevádzke PROBAT nevzniknú neprimerané náklady  vzhľadom      na       cenu       tovaru       alebo       závažnosť        Prevádzka PROBAT môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že vada existovala už v čase

 

Článok VI

Vady neodstrániteľné

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny

 

Článok VII

Vec predávaná so zľavou

 1. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú prevádzka PROBAT zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

 

Článok VIII

Uplatnenie práva

 1. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci oprávnený uplatniť v prevádzke PROBAT v ktorej bol tovar zakúpený.

 

Článok IX

Povinnosti prevádzkárne PROBAT, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie

 1. Prevádzka PROBAT je povinná zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
 2. Prevádzka PROBAT je povinná prijať reklamáciu vo svojej prevádzkárni.
 3. Prevádzka PROBAT vyhlasuje, že v prevádzkárni zabezpečí počas prevádzkovej doby prítomnosť zamestnanca povereného vybavovaním reklamácií.
 4. Prevádzka PROBAT   vydá   pri   uplatnení   reklamácie   zákazníkovi   potvrdenie o uplatnení reklamácie.
 5. Zákazník je povinný podať správu prevádzke PROBAT o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to spolu s predložením vadného tovaru v príslušnej prevádzkarni.
 6. Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu. Zákazník zároveň uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e-mail), na ktorú bude prevádzkou PROBAT vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.
 7. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru od prev.PROBAT, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol prev.PROBAT vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
 8. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená a bude odmietnutá.
 9. Všetky oprávnene uplatnené reklamácie budú vybavené
 10. Prevádzka PROBAT vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.6.2012, pričom odo dňa jeho účinnosti strácajú platnosť všetky reklamačné poriadky vydané v minulosti prevádzkou PROBAT.
 2. Prevádzka PROBAT si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

V Krupine, dňa 1.6.2012

Back to Top
Produkt bol pridaný do košíka